Program współpracy na rok 2012
2012-02-22

Uchwała Nr IX / 80 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.


w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. / oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. /

uchwala się co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się na rok 2012 program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX / 80 / 2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
 
w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.
 
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) nakazuje, aby organ stanowiący jednostki samorządu powiatowego (Rada Powiatu) uchwalałroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Załącznik do uchwały Nr IX/80/2011
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 13 października 2011r.
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I WSTĘP.
 
1. Ilekroć w niniejszym programu mówi się o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm),
2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
4) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy na 2012 rok Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”,
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wolsztyński,
7) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wolsztyńskiego,
8) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat w realizacji jego zadań przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Powiatu i jego mieszkańców.
Powiat Wolsztyński wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują.
 
II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.

1. Celem głównym Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na kształtowanieładu społecznego wśrodowisku lokalnym, przyczynia się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a podmiotami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe Programu:
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Powiatu,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie,
- integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
- udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które są prowadzone przez samorząd,
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.
 
III ZASADY WSPÓŁPRACY
 
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Powiatu rozumie respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych oraz umożliwia realizację zadańpublicznych na zasadach i w formule określonej w ustawie.
Rada Powiatu, zgodnie z zasadą partnerstwa oczekuje od organizacji pozarządowych, iż na zasadach i formie określonych w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu problemów, ale przede wszystkim w wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych.
Kierując się zasadą efektywności Zarząd Powiatu, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, weźmie pod uwagęnajefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
Wyznaczając zasadę jawności Zarząd Powiatu udostępni współpracującym z Powiatem organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Informacja taka powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie dopowiadającym zadaniom powiatu.
2. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 
V FORMY WSPÓŁPRACY
 
Współpraca pomiędzy organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może być prowadzone w następujących formach:
1) zlecanie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z dofinansowaniem jego realizacji,
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie poprzez:
- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach internetowych,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach komisji Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych,
3) konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących spraw związanych z profilem działalności tych organizacji,
4) powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako ciała o charakterze doradczym i inicjatywnym. W skład Rady wchodząprzedstawiciele organizacji działających w zakresie pożytku publicznego wytypowani przez organizacje działające na terenie Powiatu. Kadencja Rady jest 2-letnia. Skład osobowy i regulamin Rady Pożytku Publicznego określi Rada Powiatu w formie uchwały,
5) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
6) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwaniaśrodków finansowych z innych źródełpoprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnychźródeł oraz udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków.
 
VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
5) wypoczynek dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
9) turystyka i krajoznawstwo;
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
11) ratownictwo i ochrona ludności;
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 
VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
 
VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywają sięwedług następujących zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidująinny tryb zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania),
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.powiatwolsztyn.pl w zakładce BIP,
- na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe,
- na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5,
e) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd,
f) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej,
g) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
i) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji– na wniosek organizacji – zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.
 
IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Powiatu na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.
 
X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym ilośćorganizacji,
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
6) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
 
XI INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
 
Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LII/278/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwagi i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu: www.powiatwolsztyn.pl w zakładce„Organizacje pozarządowe”.
Spotkanie z organizacjami celem omówienia projektu Programu odbyło się 22 września 2011r.
 
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. Komisja powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,
b) dwóch pracowników Wydziału OK,
c) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłoszonych do komisji przez organizacje pozarządowe, a następnie wybranych przez Zarząd.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogąuczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują zobowiązane, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oferty na formularzu „Karta oceny projektu”.
9. Z prac Komisji sporządza się protokół.
10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.
 
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiatwolsztyn.plw zakładce: „Organizacje pozarządowe – Program współpracy”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 14117528      online: 3
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt