Kwalifikacja Wojskowa 2017
2017-01-23
W dniach od 28 lutego do  17 marca 2017 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego odbędzie się  kwalifikacja wojskowa. Komisja lekarska pracować będzie w Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 10A.
Harmonogram wezwania osób z poszczególnych gmin przedstawia się następująco:
 • Gmina Przemęt w dniach 28.02. - 02.03.2017;    
 • Gmina Siedlec w dniach 03.03. - 07.03.2017;
 • Miasto i Gmina Wolsztyn  w dniach 07.03. - 15.03.2017;
 • Kobiety  16.03.2017                
 • Ekspertyzy 17.03.2017

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  26 września 2016 r. (Dz. U. 1657)
 1. mężczyźni urodzeni w roku 1998;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
 4. - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 5. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków.
 6. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskowa należy zabrać:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.
Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi, wstępne przeznaczenie ich do jednej z form służby, założenie ewidencji wojskowej, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczka wojskowa), a także przeniesienia do rezerwy.
W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą
zostać uznane za zdolne lub niezdolne do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z kategorii zdolności:
-"A" - "zdolny do czynnej służby wojskowej";
-"B" - "czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej" (kategoria zdolności "B" oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania);
-"D" - "niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju"
-"E" - "trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.
Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Wydział
Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13972265      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt