Poręczenie wadium w SFPK w Gostyniu – Karta Wadialna – bezgotówkowe wnoszenie wadium2015-07-08  
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uruchomił poręczenie wadialne, aby przedsiębiorca mógł zwiększyć możliwość odniesienia sukcesu biorąc udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując gotówki!

PORĘCZENIE WADIALNE
Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  - w tym SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. w GOSTYNIU.

KARTA WADIALNA
Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialną linię poręczeń wadialnych, w ramach której Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Powołując się na numer identyfikacyjny karty wadialnej Przedsiębiorca zleca Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ:
•    brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych
•    zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie
•    szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia
•    wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu
•     niski koszt otrzymania poręczenia

Szczegółowe informacje na temat poręczeń wadialnych www.fundusz.gostyn.pl

Ewa Zielińska
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
Wolsztyńska Izba Gospodarcza