Rozmowy o wodzie dla miasta i wsi2021-02-03 12:01:00  

Z inicjatywy starosty Jacka Skrobisza odbyła się wideokonferencja w sprawie ustalenia właściwego kierunku działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w dostawie wody pitnej dla mieszkańców miasta i gminy Wolsztyn
z ujęcia komunalnego we Wroniawach. W spotkaniu, oprócz J. Skrobisza, udział wzięli: geolog wojewódzki Eugeniusz Pluczyński, Justyna Mikołajewska i Anna Tylińska z urzędu miejskiego, Maciej Ganowicz i Jacek Schubert z PGK, prof. Józef Górski, prof. Krzysztof Dragon i dr Magdalena Matusiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz geolog powiatowy Grażyna Hańćkowiak.

 

Obecnie dużym problemem jest pogarszająca się jakość wody na ujęciu wynikająca z jego położenia na terenach rolniczych oraz wzrostu poboru do nawadniania okolicznych upraw. Ujęcie komunalne we Wroniawach jest eksploatowane nieprzerwanie od 1973 r. Przez te wszystkie lata czerpano wodę z pradolinnego poziomu o miąższości 25-27 m tzw. górnej warstwy wodonośnej, obecnie została rozpoznana warstwa dolna, która okazała się lepsza jakościowo, dlatego zacznie być wykorzystywana w niedalekiej przyszłości.
Obecnie eksploatator ujęcia podjął działania zmierzające do jego rozbudowy oraz ustanowienia strefy ochrony pośredniej. Powinno to zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców Wolsztyna i okolicznych wsi na długie lata.