Informacja2019-03-04 00:00:00  
Informujemy, że od pierwszego września 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. są zameldowane na terenie Województwa Wielkopolskiego.
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
a) 4,21 (uczniowie)
b) 4,01 (słuchacze i studenci)
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany  na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko dochód nie może przekroczyć 740 zł netto miesięcznie).

Uczniowie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami)  w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w terminie do 25 września 2020 r.   (jeżeli chcieliby Państwo, aby wniosek przed złożeniem został sprawdzony, prosimy poprosić w biurze podawczym, aby przywołano pracownika merytorycznego).

Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie  w terminie do 20 października 2020 r.  (jeżeli chcieliby Państwo, aby wniosek przed złożeniem został sprawdzony, prosimy poprosić w biurze podawczym, aby przywołano pracownika merytorycznego).

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim muszą składać wnioski w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 68 384 56 28 i 68 347 00 34
 
W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów wraz ze wzorem druków (do pobrania)  odpowiednio dla ucznia, słuchacza i studenta oraz tabela z dokumentami, które powinny być załączone do wniosku.
 
Wydział
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji