samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 29-01-2023
szukaj
szukaj
Komunikaty

Dla niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

2022-08-05

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
 
Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną  do realizacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.


Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.


Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:
1.      posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2.     posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3.     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4.     złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5.     złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 


Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wynosi:

  • Od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • Od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r. Wszelkie informację dotyczące procedur są dostępne na stronie www.pfron.org :
„MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu
 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie
Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jednostką wyznaczoną  do realizacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.


Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1.      posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2.     złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3.     złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4.     w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
Wniosek może dotyczyć także osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.


Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2024 r.


Wszelkie informację dotyczące procedur są dostępne na stronie www.pfron.org : „DOSTEPNE MIESZKANIE”
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/


Anna Białek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn
tel. 661 390 991

 

plik do pobrania:
- Informacja

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 22627062
online: 1
© 2019 MBEST