samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 22-09-2019
szukaj
Komunikaty

Przetarg w Solcu Nowym

2019-06-04
STAROSTA WOLSZTYŃSKI 
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

1. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Solec Nowy gmina Przemęt, oznaczona   ewidencyjnie jako działka numer:

94 o powierzchni 0.2200 ha,
cena wywoławcza 10.000 złotych + 23% podatku VAT,
wadium w wysokości 1.000 złotych.

W/w nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw. nr PO1E/00039312/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie, IV Wydział Księgi Wieczystych, w której jako właściciel wpisany jest Skarbu Państwa. Najbliższe otoczenie w/w działki – zabudowa zagrodowa, las.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzeniu nią. Główne sieci uzbrojenia zlokalizowane zostały na działce nr 108/1 położonej w Solcu Nowym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,  ul. 5 Stycznia 5, w sali sesyjnej. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacanie wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Wolsztynie nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 do dnia 8 lipca 
2019 r.

Uwaga: Wadium wpłacone na konto musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

4. Przed przestąpieniem do przetargu koniecznie jest okazanie komisji przetargowej, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku:
-podmiotów innych niż osoby fizyczne, koniecznie jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik przedłożenie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego,
-małżonków do dokonywania czynności konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

5. O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciem przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończeniem przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

7. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie, powyżej ceny wywoławczej. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

9. Warunkiem nabycia nieruchomości, jest oprócz wygrania przetargu, zawarcie umowy w Kancelarii Notarialnej. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wolsztyński, może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

10. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca. 

11. Ogłaszający przetarg ma prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, w formie właściwej do jego ogłoszenia. 

12. Z przebiegu i wyniku przetargu zostanie sporządzony protokół. 

13. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490). 


<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 16466048      online: 2
© 2019 MBEST