samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 16-09-2019
szukaj
Komunikaty

Zmiany w aktach prawnych

2019-06-17
2019-09-07 - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 785 t.j.)
2019-09-07 - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.)
2019-09-07 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 t.j.)
2019-09-07 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. 2001 Nr 157, poz. 1851)
2019-09-07 - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991)
2019-09-07 - Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 823)
2019-09-07 - Ustawa o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 865 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz.U. z 2018 r. poz. 697)
2019-09-07 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429)
2019-09-07 - Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408 t.j.)
2019-09-07 - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 t.j.)
2019-09-07 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 t.j.)
2019-09-08 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 t.j.)
2019-09-10 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. 2005 Nr 106, poz. 890)
2019-09-10 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2212)
2019-09-10 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1536)
2019-09-10 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 567 t.j.)
2019-09-11 - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238)
2019-09-11 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1500)<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 16434791      online: 3
© 2019 MBEST