samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 03-10-2023
szukaj
szukaj

Informacja

2019-03-03
fundusze2014

Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz - Jażyniec wraz z remontem

drogi powiatowej Jażyniec - Obra

Numer Projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-090/10

Opis przedmiotu projektu:
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obszarze gminy Siedlec i Wolsztyn, powiatu wolsztyńskiego, w miejscowościach Jaromierz, Jażyniec, Obra, w województwie wielkopolskim.
Projekt dotyczy remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 3801P o przebiegu (droga krajowa nr 32) Jaromierz - Jażyniec - Obra (droga wojewódzka nr 315).
Głównymi użytkownikami drogi są mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego, którzy dojeżdżają do pracy, szkół, instytucji publicznych zlokalizowanych w stolicy Powiatu. Natężenie ruchu wzrasta wraz ze zwiększaniem się ilości pojazdów w tym tych o dużym tonażu. Jednak droga pod względem bezpieczeństwa nie jest odpowiednio przygotowana na aktualne oraz prognozowane natężenie ruchu.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących elementów:

Odcinek Jażyniec - Obra:
• wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na trasie Jażyniec - Obra ,
• wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną,
• wymiana istniejącego krawężnika betonowego w miejscowości Jażyniec i Obra
• ułożenie ścieków o szerokości 10 cm z kostki betonowej grubości 8 cm w miejscowości Obra i Jażyniec

Odcinek Jażyniec - Jaromierz:
• korekta łuków na skrzyżowaniu,
• budowa chodnika do istniejącego przejścia dla pieszych na drodze krajowej,
• przebudowa istniejącego przepustu na rowie przydrożnym wzdłuż drogi krajowej,
• wymiana istniejącej nawierzchni i podbudowy na trasie Jaromierz - Jażyniec - Obra oraz poszerzenie jezdni,
• budowa zjazdów indywidualnych oraz na drogi gruntowe,
• budowa odwodnienia w miejscowości Jaromierz,
• budowa miejsc parkingowych w miejscowości Jaromierz,
• budowa chodników,
• budowa zatok autobusowych,
• zagospodarowanie pasa drogowego zielenią
• wycinka drzew,
• usuniecie kolizji energetycznych

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 32
• korekta łuków na istniejącym skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3801P z drogą krajowa nr 32 doprowadzenie chodnika do istniejącego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na drodze krajowej nr 32
• rozbudowa przepustu na rowie przydrożnym
• rozbiórka istniejącego przejazdu kolejowego.
• zmiana w postaci przebudowy nawierzchni drogi powiatowej
• likwidacja przejazdu kolejowego nastąpi poprzez ściągnięcie betonowych płyt przejazdowych w ilości 3 dużych (wewnętrznych) i 6 małych (zewnętrznych) oraz demontaż oznakowania pionowego - znaki G-3 w ilości 2 szt.

Wskaźnik produktu uzyskane w 2011 r: to:
Długość przebudowanych dróg powiatowych - 8,254 km

Cel projektu - tło i uzasadnienie:
Projekt wpisuje się w cele działania 2.2. i założenia priorytetu II WRPO. Cele projektu odnoszą się bezpośrednio do tworzenia szans na rozwój gminy i całego regionu.
Cel główny projektu to stymulacja powiatu wolsztyńskiego i zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania oraz rozkwitu działalności gosp. (w tym branży agroturystycznej ze względu na walory środowiskowe - jeziora Obrzańskie, Berzyńskie, Święte) poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej, przeciwdziałanie marginalizacji społeczno - ekonomicznej obszarów w obrębie drogi objętej projektem.

Oznacza to poprawę sieci komunikacyjnej wewnątrz powiatu wolsztyńskiego, usprawnienie dojazdu do obszarów zlokalizowanych w ciągu drogi, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich, co wypracuje podstawy do wzrostu mobilności mieszkańców tego obszaru i stworzy warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Inne cele projektu to:
• poprawa bezpieczeństwa (w tym pieszego) i płynności ruchu
• podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
• uatrakcyjnienie terenów położonych przy drodze
• usprawnienie dojazdu do miejscowości położonych w ciągu drogi, miasta powiatowego Wolsztyna i przedsiębiorstw zlokalizowanych w ciągu drogi
• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów
• rozwój turystyki w gminie, powiecie i regionie
• polepszenie stanu środowiska naturalnego (zmniejszenie zanieczyszczeń).

Wskaźniki rezultatu uzyskane w ramach projektu:
Koszty czasu w przewozach pasażerskich - 609 642,96 zł/rok - 2010; 663 376,55 zł/rok - 2011, 629 663,19 zł/rok - 2012
Koszty czasu w przewozach towarowych - 535 474,52 zł/rok - 2010; 562 635,61 zł/rok - 2011; 538 451,90 zł/rok -2012
Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów - 0 etatów (2010-2012)
Zmiana liczby wypadków na zmodernizowanej drodze - 2 szt.- 2010, 2 szt. - 2011, 1 szt. - 2012.

Przedsięwzięcie zgodne jest z:
• Strategią Rozwoju Woj. Wlkp. do roku 2020: cel strateg. „dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”, cel operacyjny 1.2 „wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem”
• Strategią Rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego - cel nadrzędny: pełne wykorzystanie obecnego i przyszłego potencjału infrastruktury na rzecz rozwoju gosp. Powiatu
• PRL Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2005-2013 - cel strateg: osiągnięcie na terenie całego powiatu wysokich i wyrównanych standardów zamieszkania, pracy i wypoczynku, działanie: poprawa obsługi komunikacyjnej terenów i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Rozwiązania techniczne:
Obecnie droga pod względem bezpieczeństwa nie jest odpowiednio przygotowana na aktualne i prognozowane natężenie ruchu - występują wyboje, spękania, odkształcenia i poważne braki chodników, zatok autobusowych, parkingów.
Wyodrębniono 3 warianty przebudowy drogi powiatowej Jaromierz - Jażyniec z remontem drogi powiatowej Jażyniec - Obra:

1. nawierzchnia z betonu cementowego (o wiele droższe niż np. nawierzchnia z tradycyjnego betonu asfaltowego), szer. jezdni 9,5m (kosztowne i nie konieczne z uwagi na prognozowane natężenie ruchu), bez realizacji elementów dodatkowych - nie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i osiągniecie celów projektu

2. nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (korzystne cenowo i ze wzgl. na wpływ na środowisko naturalne), szer. jezdni 3,5 - 7,0m (wystarczające z uwagi na prognozowane natężenie ruchu), elementy dodatkowe, np. m.in. chodniki, odwodnienie, budowa zatok autobusowych, budowa miejsc parkingowych w Jaromierzu - wariant wybrany do realizacji ze względu na to, iż taki zakres inwestycji pozwoli w pełni osiągnąć zakładane cele projektu i wyeliminować problemy, z jakimi zmagają się mieszkańcy powiatu i użytkownicy przedmiotowej drogi
3. nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (korzystne cenowo i ze wzgl. na wpływ na środowisko naturalne), szer. jezdni 3,5 - 7,0m (wystarczające z uwagi na prognozowane natężenie ruchu), tylko niektóre elementy dodatkowe - odwodnienie - nie przyczyni się do pełnego osiągnięcia zakładanych celów inwestycji


Przyjęte rozwiązania techniczne wpłyną pozytywnie na poprawę warunków ekonomicznych - remont drogi przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji drogi, obniżenie bieżących kosztów utrzymania drogi.

Rozwiązania techniczne zgodne są z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju (pozytywny wpływ na ochronę środowiska, poprawa komfortu przejazdu, spadek liczby zahamowań wymuszonych stanem drogi, spadek ilości wydzielanych spalin i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska; poprawa stosunków wodnych w obrębie drogi i na gruntach przyległych dzięki kanalizacji deszczowej; wzrost dostęp społeczności lokalnych do edukacji i ochrony zdrowia, mobilność przemieszczenia się między województwami) i równości szans (osoby niepełnosprawne, kobiety i mężczyźni będą mogli na równych prawach korzystać z drogi; wyrównywanie szans w dostępie do rynku pracy i nauki osób mieszkających na obszarze oddziaływania - ułatwienie korzystania z infrastruktury i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników).


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 23687479
online: 1
© 2019 MBEST