samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 03-10-2023
szukaj
szukaj

Informacja

2019-03-03
fundusze2014
Przebudowa dróg powiatowych ul. Gajewskich, Wschowska, Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańska w Karpicku

Numer Projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-013/10
    
Opis przedmiotu projektu:
Projekt dotyczy przebudowy ciągu ulic Gajewskich, Wschowska, Drzymały, Poznańska w Wolsztynie (dróg powiatowych) mających strategiczne znaczenie dla rozwoju nie tylko miasta, ale całego powiatu, z uwagi na ich przebieg, natężenie ruchu, liczbę mieszkańców zamieszkujących w ich ciągu, lokalizację ważnych obiektów użyteczności publicznej.
Przebudowa ulic, które w stanie obecnym wykazują liczne uszkodzenia, ubytki, spękania nawierzchni bitumicznej, liczne nierówności w profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych, a w pasie drogi brakuje ścieżek rowerowych i powoduje, że te ograniczenia utrudniają mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dojazd do terenów przemysłowych oraz do terenów turystycznych. Stanowi barierę dla rozwoju regionalnego. Zły stan nawierzchni drogi oraz niska przepustowość są przyczyną uszkodzeń pojazdów, nadmiernego zużycia paliwa, co powoduje przyspieszoną eksploatację pojazdów i zwiększa koszty pracy. Rodzi to obawy, co do dalszego funkcjonowania firm i utrzymania istniejących miejsc pracy. Niski standard drogi zniechęca do lokowania nowych inwestycji i uniemożliwia wykorzystanie potencjału regionalnego. Hamuje napływ turystów, mogących wypoczywać w gospodarstwach agroturystycznych na terenie regionu i korzystać ze szlaków turystycznych. Optymalnym rozwiązaniem problemu jest kompleksowa przebudowa odcinka drogi, dzięki której polepszy się jej standard, bezpieczeństwo na drodze, a co się z tym wiąże i rozwój regionu.
Projekt przewiduje przebudowę dróg o szerokości 6,0 – 9,50 m poprzez wykonanie profilowania mieszanką mineralno – asfaltową w ilości 100 kg/m² oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5cm. Projekt przewiduje również wymianę istniejącego krawężnika betonowego oraz wykonanie na całej długości ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej typu „Holland” 20x10x8cm. Krawężnik oraz ściek wykonane zostaną na ławie betonowej z betonu kl. B–10 wg rysunku szczegółowego. Istniejące chodniki z płytek betonowych 35x35 i 30x30cm zostaną przebudowane na ciąg pieszo – rowerowe o szerokości 2,50m oraz chodniki o szerokości 1,50 - 2,0 m.

Dane dotyczące obciążenia i struktury przewidywanego ruchu:

• klasa drogi Z,
• prędkość projektowa 50 km/h,

Wskaźnik produktu osiągnięty w wyniku realizacji projektu to:
długość przebudowanych dróg powiatowych – 3,106 km w roku 2011
Liczba przebudowanych zatok autobusowych -  2 szt. w 2011.

Cel projektu - tło i uzasadnienie:

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w pełni w cel Działania 2.2 WRPO.
Podstawowym długoterminowym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności powiatu, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i miejsca rozwoju turystyki. Oznacza to poprawę sieci komunikacyjnej wewnątrz powiatu wolsztyńskiego usprawnienie dojazdu do obszarów zlokalizowanych w ciągu dróg i lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich, co wypracuje podstawy do wzrostu mobilności mieszkańców obszaru i stworzy warunki do dywersyfikacji działalności gosp.

Cele cząstkowe projektu to m.in:
• zdecydowana poprawa warunków ruchu na przebudowanych drogach
• ułatwienie i usprawnienie dojazdu do miejscowości Karpicko
• usprawnienie dojazdu do drogi wojewódzkiej i krajowej, jak również odciążenie tych dróg 
• podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
• usprawnienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w ciągu dróg m.in. gimnazjum
• poprawa dostępu do obszarów atrakcyjnych pod względem społ. – gosp. I rekreacyjno – turystyczne ( jezioro wolsztyńskie)
• skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie zużycia taboru samochodowego
• rozwój turystyki w gminie, jak również w całym powiecie i regionie
• polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń
• wzrost wartości gruntów pod działalność usługową i turystyczną oraz pod mieszkalnictwo, w szczególności w Karpicku.

Wskaźnik rezultatu uzyskane w wyniku realizacji niniejszego projektu to:
Koszty czasu w przewozach pasażerskich
3 878 005,42 PLN/rok-2010
4 103 244,76 PLN/rok-2011
4 341 500,93 PLN/rok-2012
Koszty czasu w przewozach towarowych
485 794,78 PLN/rok-2010
510 732,91 PLN/rok-2011
538 417,39 PLN/rok-2012
Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów: 0 etatów (2010-2012)
Zmiana liczby wypadków na zmodernizowanej drodze
5 szt.-2010
4 szt.-2011
2 szt.-2012

Przedsięwzięcie wpisuje się w dokumenty strategiczne:
• Strategia Rozwoju Woj. Wlkp. Do roku 2020; cel strateg. „dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”, cel operacyjny 1.2 „wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem”
• Strategią Rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego  - cel  nadrzędny: pełne wykorzystanie obecnego i przyszłego potencjału infrastruktury na rzecz rozwoju gosp. Powiatu
• PRL Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2005-2013 – cel strateg.: osiągnięcie na terenie całego powiatu wysokich i wyrównanych standardów zamieszkania, pracy i wypoczynku, działanie: poprawa obsługi komunikacyjnej terenów i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Rozwiązania techniczne:

Brak inwestycji oznacza pogłębianie się złego stanu drogi. Analiza wariantowa wyróżnia 3 warianty:

1. Przebudowa dróg z nawierzchnią z betonu cementowego, szer. jezdni 9,5m, brak elementów dodatkowych – odrzucono ze wzgl. na koszt i brak elementów dodatkowych zwiększających bezpieczeństwo
2. Przebudowa dróg z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej, szer. Jezdni 6,0-9,5m, elementy dodatkowe m.in. chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, odwodnienie, przebudowa zatok autobusowych – wybrany – korzystny ze wzgl. na koszty i wpływ inwestycji na stan środowiska nat. Szer. Jezdni 6,0-9,5m wystarczająca z uwagi na prognozowane natężenie ruchu. Dodatkowe elementy: odwodnienie drogi, parkingów i chodników; budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, przebudowa zatok autobusowych, budowa zjazdów do posesji, oznakowanie pionowe i poziome. Cele projektu osiągnięte też poprzez zastosowanie: nawierzchni dróg z betonu asfaltowego grub. warstwy ścieralnej 5 cm, chodnik z kostki betonowej „Polbruk” grub. 6 cm, nawierzchnia ciagów pieszo-rowerowych z kostki betonowej ”Polbruk” grub.6cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej „Polbruk” grub.8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub.3 cm, kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki; odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis technicznych rozwiązań w Studium Wykonalności.
3. Przebudowa dróg z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej, szer.jezdni 6,0-9,5m niektóre elementy dodatkowe, np. odwodnienie. Nie zakłada się chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowy zatok autobusowych. Rozwiązanie mniej kosztowne, ale nie pozwalające osiągnąć celów inwestycji.

Przyjęte rozw. techn. zgodne są z politykami horyzontalnymi:
• zrównoważonego rozwoju – spadek ilości wydzielanych spalin, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Poprawa stosunków wodnych w obrębie drogi i n a gruntach przyległych dzięki budowie kanalizacji deszczowej. Wzrost dostępu społeczności lokalnych do edukacji i ochrony zdrowia (rozwój społeczny i wykorzysta. Lokalnego potencjału gosp.)
• równość szans - Zwiększy się atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna obszaru, co zapobiegnie marginalizacji społ.-ekonomicznej. Poprawi się jakość poruszania się po drodze mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w jej obrębie. Chodnik i ścieżka pieszo - rowerowa wpłyną na bezpieczeństwo i komfort poruszania się osób w różnym wieku, a także osób niepełnosprawnych. 
 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 23687505
online: 1
© 2019 MBEST