samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 03-10-2023
szukaj
szukaj

Informacja

2019-03-03
fundusze2014
Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

Numer Projektu: WND-RPWP.05.04.00-30-019/09

Opis przedmiotu projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu jest wzmocnienie infrastruktury społecznej na terenie powiatu wolsztyńskiego poprzez budowę obiektu warsztatów terapii zajęciowej w Wolsztynie.
Tym samym osiągnięty zostanie cel główny działania 5.4. w ramach którego Wnioskodawca ubiega się o wsparcie finansowe swojego projektu.
Projekt pt. „Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie" zrealizowany zostanie w miejscowości Wolsztyn, usytuowanej w powiecie wolsztyńskim, w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego.
Projekt posiada gotową dokumentację techniczną oraz wymagane pozwolenie na budowę. Obiekt zlokalizowany zostanie na działce nr 60, przy ul. Rzecznej w Wolsztynie tuż przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Jest to teren ogrodzony, zagospodarowany, z boiskiem sportowym.
Działka jest w pełni uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku terapii zajęciowej. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wyniesie 275,4 m². Projektowany budynek o rzucie w kształcie prostokąta, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym i dachem wysokim dwuspadowym z lukarnami.

Produktami uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą:

• Liczba nowych/przebudowanych/zmodernizowanych/poddanych adaptacji obiektów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 1 szt. w roku 2011 r.
•  Liczba zakupionego wyposażenia – 7 szt. w 2011 r.;

Rezultatami uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą:

•  Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w obiektach infrastruktury społecznej objętej wsparciem - 12 etatów w 2012 r.;
•  Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej objętych wsparciem - 80 osób/rok w 2012 r.;
Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany jest niniejszy projekt, będą mieszkańcy powiatu – osoby niepełnosprawne oraz w pewnym sensie również ich rodziny.  

Na decyzji o ubieganiu się o środki finansowe z EFRR na sfinansowanie projektu w zakresie przewidzianym w projekcie i studium wykonalności, zaważyły wnikliwe analizy lokalnej sytuacji demograficznej oraz zapotrzebowanie na utworzenie WTZ w powiecie, jak również dane  statystyczne dotyczące m.in. przyrostu naturalnego, bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz samej niepełnosprawności.

Cel projektu - tło i uzasadnienie:

Projekt jest w pełni uzasadniony do realizacji. Przede wszystkim wpisuje się on wyraźnie w cele działania 5.4 oraz dokumenty strategiczne na każdym szczeblu. Jest zgodny z zasadami polityki społecznej oraz z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie WTZ. Ponadto wpłynie na lokalny rynek pracy, poprzez aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - bezpośrednich beneficjentów projektu. W chwili obecnej na terenie powiatu aż 246 osób niepełnosprawnych pozostaje bez pracy. Jest to olbrzymi problem, a fakt, iż liczba ta z roku na rok wzrasta świadczy o konieczności podjęcia działań interwencyjnych.  


Wzrastające wykluczenie społeczne obserwowane szczególnie silnie wśród niepełnosprawnych, skłaniają do podjęcia natychmiastowej interwencji w postaci wszelkiego możliwego wsparcia tych osób. Główne cele: wzmocnienie podstawowej infrastruktury społecznej na terenie powiatu wolsztyńskiego; ograniczenie problemów społecznych takich jak np. wzrastające bezrobocie osób niepełnosprawnych.

W ramach działania 5.4 UWRPO wsparcie uzyskają przedsięwzięcia z zakresu podstawowej infrastruktury społecznej, wpływające na ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie województwa. Ponieważ projekt będzie miał bezpośredni wpływ na eliminację negatywnych zjawisk jest on w pełni zgodny z celami działania.

W wyniku realizacji inwestycji utworzone zostaną nowe miejsca pracy – 12 etatów. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej objętych wsparciem (WTZ) wyniesie 80 osób/rok (wskaźniki rezultatu). Wskaźniki te osiągnięte zostaną w 2012 r.


Projekt wpisuje się w m.in.: Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006 - 2008”-projekt wpisuje się w założenia Programu dotyczące rozwoju usług i infrastruktury społecznej, które prowadzić mają docelowo do osiągnięcia wizji rozwoju kraju; Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej– projekt wpisuje się w działania edukacyjne, socjalne zapobiegające wykluczeniu oraz wspierające grupy zagrożone; Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. cel 4 Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego, który obejmuje elementy-opieka społeczna, przeciwdziałanie patologiom, zwiększanie bezpieczeństwa we wszystkich jego formach, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, wspieranie integracji społecznej oraz umacnianie tożsamości regionalnej i narodowej, Wojewódzka Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej - projekt wpisuje się w działanie upowszechnianie podstaw solidarności społecznej w tym troski o osoby w starszym wieku i niepełnosprawne.


Rozwiązania techniczne:

Rozważano warianty - zaniechania realizacji inwestycji - w wariancie tym założono, że Wnioskodawca nie zrealizuje inwestycji opisanej w niniejszym SW.
Tym samym nie możliwe będzie aktywizowanie zawodowe i społeczne, osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wolsztyńskiego. Powiat pozostanie jednym z 90 w skali kraju, w którym nie utworzono jak do tej pory tej niezwykle potrzebnej formy wsparcia jaką są WTZ.
Wariant minimum - przewidziano jedynie utrzymanie obecnego stanu rzeczy. Przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń będących w tej chwili w dyspozycji ZSS w Wolsztynie. Warianty inwestycyjne - w grę wchodziła inna lokalizacja inwestycji. Ewentualność ta wiązałaby się jednak z koniecznością przeprowadzenia procedur wynikających m.in. z prawa budowlanego. Ponadto problemem pozostaje brak gruntów w centrum miasta a jedynie na jego obrzeżach. W wariancie rozważano także możliwość zmiany zakresu inwestycji np. pobudowania własnej kotłowni gazowej dla budynku WTZ co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Wybrano wariant lokalizacji inwestycji przy budynku ZSS w Wolsztynie. Teren objęty inwestycją to obszar płaski, z boiskiem sportowym, ogrodzony i zagospodarowany. Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Budynek WTZ zajmie pow. 275,4 m2. Projektowany budynek o rzucie w kształcie prostokąta, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym i dachem wysokim dwuspadowym z lukarnami, pozwoli na realizację zamierzeń dotyczących funkcjonowania WTZ. W ramach projektu przewidziana jest budowa parkingu na 20 miejsc i urządzenie zieleni (ujęte jako wydatki niekwalifikowane).

Niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Przy realizacji projektu zastosowane będą rozwiązania, które nie obciążają środowiska przyrodniczego. Podczas realizacji projektu wdrożone zostaną nowoczesne technologie.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równości szans. Podczas realizacji inwestycji uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych.


Oddziaływanie projektu przyczyni się również do wyrównania szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich w dostępie do rynku pracy oraz korzystania z infrastruktury społecznej. Dzięki rozwojowi tych obszarów, zapewnione będą szanse na atrakcyjne stanowiska pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie i dobre warunki pracy oraz unikanie wszelkich form dyskryminacji, w tym m.in. w odniesieniu do płci. Zatrudnienie osób do pracy w WTZ odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 23687557
online: 1
© 2019 MBEST