samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 20-01-2020
szukaj
Komunikaty

Zmiany w aktach prawnych

2019-10-04

 • · 2019-11-30 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1871 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2014 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j.)
 •  · 2019-11-30 - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Dz.U. 1997 Nr 106, poz. 674)
 • · 2019-11-30 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu (Dz.U. 2003 Nr 110, poz. 1043)
 • · 2019-11-30 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu (Dz.U. 2003 Nr 187, poz. 1824)
 • · 2019-11-30 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1234)
 • · 2019-11-30 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1474)
 • · 2019-11-30 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2015 r. poz. 47)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r. poz. 1183 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1771 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243)
 • · 2019-11-30 - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 298 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2144 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2146 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 t.j.)
 • · 2019-11-30 - Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 t.j.)

 •  2019-12-01 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864[2])
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1427)
 • · 2019-12-01 - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 t.j.)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1658)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1396)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1397)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 350 t.j.)
 • · 2019-12-01 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548)
 • · 2019-12-03 - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)
 • · 2019-12-03 - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. 2002 Nr 86, poz. 784)
 • · 2019-12-03 - Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności (Dz.U. 2003 Nr 132, poz. 1224)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. 2010 Nr 174, poz. 1180)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 862 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 961 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. z 2013 r. poz. 1057 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2014 r. poz. 442 t.j.)
 • · 2019-12-03 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1120 t.j.)
 • 2020-01-09 - Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 t.j.)
 •  2020-01-12 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)
 • 2020-01-12 - Ustawa o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 t.j.)
 • 2020-01-12 - Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 t.j.)
 • 2020-01-12 - Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 t.j.)<- powrót

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
 liczba odwiedzin: 17056689      online: 1
© 2019 MBEST