samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 03-10-2023
szukaj
szukaj

Informacja

2019-03-03
fundusze2014


Przebudowa drogi powiatowej nr 3813 Stary Widzim - Kębłowo - Świętno

oraz obiektu mostowego w ciągu tej drogi

Numer Projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-108/08

Opis przedmiotu projektu:
Droga powiatowa Stary Widzim - Kębłowo - Świętno stanowi ważny trakt drogowy w Powiecie Wolsztyńskim łącząc główne miejscowości Gminy Wolsztyn ze stolicą powiatu miastem Wolsztyn. Jest to istotny szlak komunikacyjny, ze względu na:
1. lokalizację wielu przedsiębiorstw na tym terenie,
2. atrakcyjność turystyczną terenu i możliwości przyjęcia turystów,
3. łączenie najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie
4. wielkość dotychczasowego ruchu drogowego

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej w Powiecie Wolsztyńskim i Województwie Wielkopolskim. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między głównymi miejscowościami w powiecie, a siedzibą powiatu jaką jest miasto Wolsztyn, lepszy dostęp do sieci dróg wojewódzkich (połączenie dróg wojewódzkich 305 z 315) i krajowych. Osiągnięcie celu głównego będzie realizowane poprzez cele cząstkowe projektu, którymi będą:
 • poprawa warunków ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3813,
 • poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę 1 km ścieżek rowerowych, 1,3 km chodników o szerokości 1,25 ÷3,0m z kostki brukowej o grubości 6 cm,
 • usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi punktami – zakładami pracy, dającymi zatrudnienie mieszkańcom obszaru oraz ważnymi instytucjami, np: szkołami ponadgimnazjalnymi, placówkami leczniczymi np: szpitalem powiatowym oraz innymi obiektami użyteczności publicznej,
 • poprawę środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu i wibracji),
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów (skrócenie czasu przejazdu, likwidacja nierówności oraz zwiększenie, co wpłynie na zmniejszenie kosztów pracy obecnie funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Daje to szansę na utrzymanie istniejących miejsc pracy, zapobiegnie pogłębianiu się bezrobocia ijego skutków ubocznych,
 • poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju powiatu Wolsztyńskiego. Poprzez przebudowę drogi poprawi się dojazd do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej o znaczeniu regionalnym np.: Ubojni Drobiu „MERDA”, Zakładu Utylizacji Odpadów Poubojowych „AGRO- FIRMA WRONIAWY” itp.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie:
 • 8,725 km przebudowanych dróg powiatowych
 • 1,3 km wybudowanych chodników
 • 1,0 km wybudowanych ścieżek rowerowych
Bezpośrednim wpływem na otoczenie będzie:
 • zmiana średniego czasu przejazdu między dwoma punktami sieci z 15 minut do 10 minut
 • zmiana nośności przebudowanego mostu z 40 kN/oś do 100 kN/oś.
Cel projektu - tło i uzasadnienie:
Uszkodzenia drogi polegają na znacznych ubytkach, spękaniach nawierzchni bitumicznej. Droga wykazuje liczne nierówności w profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych, w pasie drogi brakuje ścieżek rowerowych i chodników w miejscowościach.
Te ograniczenia utrudniają okolicznym mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dojazd do terenów przemysłowych w gminie Wolsztyn oraz do terenów turystycznych w gminie Wolsztyn i Przemęt. Stanowi to barierę dla rozwoju regionalnego.
Zły stan nawierzchni drogi oraz niska przepustowość są przyczyną uszkodzeń pojazdów, nadmiernego zużycia paliwa, co powoduje przyspieszoną eksploatację pojazdów i zwiększa koszty pracy. Rodzi to obawy co do dalszego funkcjonowania firm i utrzymania istniejących miejsc pracy. Niski standard drogi zniechęca do lokowania nowych inwestycji i uniemożliwia wykorzystanie potencjału regionalnego. Hamuje napływ turystów, mogących wypoczywać w gospodarstwach agroturystycznych na terenie regionu i korzystać ze szlaków turystycznych. Optymalnym rozwiązaniem problemu jest kompleksowa przebudowa odcinka drogi, dzięki której polepszy się jej standard, bezpieczeństwo na drodze, a co się z tym wiąże i rozwój regionu.

Dzięki zmianie średniego czasu przejazdu odcinkiem z 15 do 10 minut oraz zmianie nośności przebudowanego mostu z 40 kN/oś do 100 kN/oś, zostaną rozwiązane liczne problemy społeczności lokalnej.


Realizacja projektu jest zgodna z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Wolsztyńskiego, Programem Rozwoju Lokalnego (cel: „ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY”) i Strategią Rozwoju Powiatu (cel: „PEŁNE WYKORZYSTANIE OBECNEGO I PRZYSZŁEGO POTENCJAŁU INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU”) oraz innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju sieci komunikacyjnej na terenie Województwa Wielkopolskiego (Realizacja projektu pokrywa się z celem strategicznym 1 STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO ROKU 2020: „DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO WYZWAŃ XXI WIEKU”


Rozwiązania techniczne:


Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 3813 Stary Widzim- Kębłowo - Świętno wraz ze wzmocnieniem ustroju nośnego mostu.


W stanie obecnym droga o nawierzchni bitumicznej wykazuje znaczne zniszczenia spowodowane długoletnią eksploatacją przy braku odnowy warstwy ścieralnej. Droga nie spełnia standardów w zakresie bezpieczeństwa. Liczne łaty i spękania nawierzchni wskazują na niedostateczną nośność nawierzchni oraz potrzebę wykonania wzmocnienia jej konstrukcji.

Zbyt wąska jezdnia, niebezpieczne skrzyżowania, zniszczony i nienormatywny obiekt mostowy, brak chodników i zatok autobusowych w miejscowościach niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W celu wyeliminowania powyższego stanu technicznego drogi projekt obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni z poszerzeniem jej do szerokości normatywnej 6 m i poszerzeniem na łukach poziomych wynikającymi z projektowanych promieni tych łuków oraz wzmocnieniem do obciążenia wynoszącego 100 kN/oś.

Przewiduje się budowę drogi z betonu asfaltowego 2 warstwy o grubości 5 i 7cm. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej. Właśnie taki sposób przebudowy drogi powiatowej został wybrany ze względu na wykorzystanie istniejącej podbudowy drogi, zbudowanej w tej technologii.


Planowana inwestycja spełniać będzie wymogi z zakresu warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska i użytkowania. Wzmocnienie ustroju nośnego mostu i zwiększenie jego tonażu do klasy B-40 Mg (100 Kn/oś).

Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia związane z polityką równości szans, gdyż poprzez odpowiednią przebudowę drogi powiatowej (zniesienie barier architektonicznych w zakresie kształtowania przekroju poprzecznego drogi, budowę chodników i ścieżek rowerowych) osoby niepełnosprawne, kobiety, dzieci, starcy będą mogły dotrzeć do pracy, szkół, przedszkoli w sposób bardziej bezpieczny i komfortowy. Wpłynie pozytywnie na poprawę dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju powiatu Wolsztyńskiego.
Dotychczasowa zła jakość drogi powodowała duże utrudnienie ruchu pojazdów. Na skutek tego poruszające się nią auta wpływały negatywnie na środowisko poprzez wysoką emisję spalin oraz hałas. Przebudowa drogi pozwoli na płynne poruszanie się pojazdów, dzięki czemu ograniczone zostanie negatywne oddziaływanie na środowisko. Inwestycja przyczyni się też do ograniczenia hałasu komunikacyjnego.

Informacje o projekcie umieszczone na stronie Powiatu Wolsztyńskiego:

Wniosek do WRPO na przebudowę drogi powiatowej   

Pozytywna ocena wniosku preselekcyjnego

Nasz wniosek do WRPO jest na zatwierdzonej liście

Pozytywna ocena wniosku złożonego przez samorząd powiatowy do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) w ramach działania 2.2

Powiat Wolsztyński otrzyma środki z WRPO

Wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej Stary Widzim -  Świętno

Ciężka praca nagrodzona sukcesem

Procedura przetargowa rozpoczęta

Informacja z przebiegu robót na drodze powiatowej nr 3813P Stary Widzim - Kębłowo - Świętno

Prace inwestycyjno-remontowe przy drodze powiatowej Widzim - Kębłowo - Świętno

Most w Kębłowie coraz bliżej

Most w Kębłowie będzie czynny od 01.09.2010 roku


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 23687453
online: 1
© 2019 MBEST