Strona:  1 | 2  
Konkurs ofert na rok 2014
2013-12-18

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.

 

W załączeniu:

- uchwała Nr 174/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 17 grudnia 2013r.,

- ogłoszenie – załącznik nr 1 do uchwały Nr 174/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- oferta – załącznik nr 2 do uchwały Nr 174/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- umowa – załącznik nr 3 do uchwały Nr 174/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- sprawozdanie – załącznik nr 4 do uchwały Nr 174/2013 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego.

 

 

 

 

pliki do pobrania:
- Uchwała
- Ogłoszenie konkursu
- Oferta
- Umowa
- Sprawozdania
Konkurs ofert na rok 2013
2012-12-21

       Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013.

Konkurs ofert na 2012r.
2011-12-27

 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 55/2011
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 27 grudnia 2011r.
 
OGŁOSZENIE
 
            Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012.
 
I. Rodzaj zadań przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia realizacji zadania.
 

Numer i nazwa zadania
Planowane wydatki          w roku 2012
Przyznane środki              w roku 2011
Poniesione wydatki            w roku 2010
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
     W tym, w szczególności:
31.500
20.700
19.113,41
  • zadania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla młodzieży, z zakresu edukacji ekologicznej, regionalnej, europejskiej i obywatelskiej
 
 
 
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznej, organizowanie konkursów i imprez o charakterze masowym
  • „wodne lekcje przyrody” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • organizacja zajęć dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uzdolnionej
  • upowszechnianie wiedzy na temat kompetencji i działalności samorządu terytorialnego,
·        imprezy edukacyjne mające na celu rozwijanie kontaktów i współpracę z krajami, z którymi powiat współpracuje,
·        promocja i organizacja wolontariatu w środowisku lokalnym
·        upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
·        ochrona i promocja zdrowia
2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
    W tym, w szczególności:
18.000
4.500
2.000
·        imprezy popularyzujące turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wolsztyńskiego
 
 
 
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
    W tym, w szczególności:
27.000
9.000
12.000
·        imprezy przeznaczone dla dzieci i młodzieży nawiązujące do bogatej tradycji Polski i naszego powiatu
 
 
 
·        imprezy osadzone w tradycji ludowej i regionalnej, mające charakter folklorystyczny i edukacyjny
·        konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy wiedzy
·        zadania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy poetyckie, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży
·        imprezy artystyczne i festiwale o zasięgu co najmniej powiatowym
·        Powiatowy Koncert Kolęd
·        podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
    W tym, w szczególności:
192.000
200.000
195.000
·        działania sportowe o zasięgu ponadgimnazjalnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych i mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje mistrzostw wyższego szczebla wynikających z kalendarza imprez
 
 
 
·        szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych
·        zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży uprawiającej sporty wodne              i uczestniczącej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych
·        imprezy sportowe oraz wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
RAZEM
268.500
234.200
228.113,41

II. Zasady przyznawania dotacji.
1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
- Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.
2.     Rozpatrywane są wyłącznie oferty czytelne, kompletne, prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.
3.     Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4.     Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5.     W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2011r.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadań.
 
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja:
  1. w przypadku zadań wymienionych w pkt 1 – 3 rozpoczyna się nie wcześniej niż  w dniu 23 stycznia 2012r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2012r.
 
  1. w przypadku zadań wymienionych w pkt 4 rozpoczyna się nie wcześniej  niż w dniu 23 stycznia 2012r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2014r.
 
IV. Termin składania ofert.
1.     Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w Biurze Obsługi Petenta, pok. nr 7, w terminie do 18 stycznia 2012r., do godz. 15.30., w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
2.     Szczegółowych informacji udziela inspektor Joanna Milanowska, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, budynek B, pokój nr 68, II piętro; tel. (068) 384 56 28.
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 
1. Podmioty uprawnione do składania ofert.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję pomyślanej organizacji zadania.
2. Wymagane dokumenty.
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27grudnia 2011r., w Biurze Obsługi Petenta w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.
Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie: www.powiatwolsztyn.pl w dziale „Organizacje pozarządowe; Niezbędne dokumenty konkursowe”  lub www.bip.powiatwolsztyn.pl  w dziale „Starostwo Powiatowe; Wydziały; Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Druki do pobrania” oraz w Biurze Obsługi Petenta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
2)     Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną). Stowarzyszenia (UKS i SKF) zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie również mają obowiązek dołączenia wyciągu z ewidencji.
3)     W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.
4)     W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wskazać wówczas, do jakiego projektu załączniki zostały załączone.
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
 
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) poprawność formalna wniosku,
2) poprawność konstrukcji budżetu projektu,
3) zasięg zadania (co najmniej powiatowy),
4) dotychczasowe doświadczenia we współpracy przy realizacji zadań w obszarze pożytku publicznego,
      5) posiadane zasoby kadrowe i organizacyjne. 
 
4. Termin i tryb wyboru oferty.
1) Wybór ofert nastąpi w terminie do 17 lutego 2012r.
2) Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione, nie opieczętowane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
4) Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Wolsztyńskiego: www.powiatwolsztyn.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe; Przyznane dotacje”. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są również pisemnie, listem poleconym.
       
5. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy wg wzoru stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 grudnia 2011r.
2) Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania oraz akceptacja przez strony postanowień umowy. Druki zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie: www.powiatwolsztyn.pl w dziale „Organizacje pozarządowe; Niezbędne dokumenty konkursowe”.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z 27 grudnia 2011r.
4) Wyłonione podmioty będą zobowiązane, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Wolsztyński.
pliki do pobrania:
- Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego - Umowa
- Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego - Oferta
- Uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego
- Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego - Sprawozdanie
- Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego - Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 18052972      online: 4
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.